Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Täzelikler

2018-nji ýylyň gyş-ýaz möwsüm üçin moda täzelikleri

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalar tarapyndan gyşky möwsüm üçin täze lybaslaryň görnüşleri işlenilip taýýarlanyldy we öndürilip başlandy. 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda hem-de 11-nji dekabrynda “Altyn Asyr” harytşynaslyk merkezinde täze önümleriň görkeziliş dabarasy gurnalyp, bu ýerde örme hem-de jinsy matalardan, şeýle »»»

“Heimtextile-2019” atly halkara sergisi

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligiň garamagyndaky kärhanalaryň wekilleri Gernamiýa Federatiw Respublikasynyň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde 2019-njy ýylyň 8-11-nji ýanwary aralygynda geçirilen “Heimtextile-2019” atly halkara sergisine gatnaşdylar.
“Heimtextile-2019” – bu interýer bezegleri üçin niýetlenen öý dokma önümleriniň we matalaryň Halkara sergi –ýarmarkasy bolup, ol 1971-nji ýyldan »»»

http://iplikfuari.com/»»»

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigiň çäginde dokalmaýan matanyň önümçiligini ornaşdyrmak boýunça Halkara bäsleşigi barada BILDIRIŞ

Bäsleşige gatnaşmak üçin bellenen tertipde tilsimat enjamlaryny getirip gurnamakda tejribesi bolan, ýerli we daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Ähli höwes bildirip gatnaşmak isleýänlere teklip edilýär:
- bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, onuň hukuk derejesini, hasaba alnan ýurdyny we rekwizitlerini görkezmek bilen yazmaça talapnama berilmeli;
- bäsleşik geçirmekligiň düzgünleri bilen tanyşmaly;
-»»»

»»»