Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Täzelikler

2018-nji ýylyň gyş-ýaz möwsüm üçin moda täzelikleri

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalar tarapyndan gyşky möwsüm üçin täze lybaslaryň görnüşleri işlenilip taýýarlanyldy we öndürilip başlandy. 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda hem-de 11-nji dekabrynda “Altyn Asyr” harytşynaslyk merkezinde täze önümleriň görkeziliş dabarasy gurnalyp, bu ýerde örme hem-de jinsy matalardan, şeýle »»»

“Heimtextile-2019” atly halkara sergisi

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligiň garamagyndaky kärhanalaryň wekilleri Gernamiýa Federatiw Respublikasynyň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde 2019-njy ýylyň 8-11-nji ýanwary aralygynda geçirilen “Heimtextile-2019” atly halkara sergisine gatnaşdylar.
“Heimtextile-2019” – bu interýer bezegleri üçin niýetlenen öý dokma önümleriniň we matalaryň Halkara sergi –ýarmarkasy bolup, ol 1971-nji ýyldan »»»

»»»

Halkara sergisi “China International Import Expo2019”

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalarda dünýä bazarynda bäsleşige ukyply ýokary hilli dokma önümleri öndürilýär we olary dünýä bazaryna çykarmak üçin uly mümkinçilikler döredilýär. 2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 5-10-y aralygynda Hytaý Halk Resbpblikasynyň Şanhaý şäherinde geçiriljek “China International Import Expo2019” atly halkara sergisine hem dokma »»»

GDA döwletlerinde deňi taýy bolmadyk kärhana-Aşgabadyň dokma toplumy

Pagta hasylynyň ýygnalyp, taýýar önüm hökmünde alyjylara hödürlenmeginde dokma toplumyna degişli kärhanalar esasy geçiriji bolup hyzmat edýär.
Dokma önümleriniň köpdürliligini gazanmak onuň düşewentliligine oňyn täsirini ýetirýär. Önümleriň satyş we marketing ugurlaryna halkara ulgamda kabul edilen döwrebap esaslara görä çemeleşmek bolsa, isleg bildirýän daşary ýurtly bazarlaryň köpelmegine getirýär.
Soňky »»»

»»»

“Güýzki-gyşky lybaslar – 2019” görkezilişi

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalaryň önümleri diňe Türkmenistanda däl, eýsem, daşary ýurtlarda-da ekologik taýdan arassalygy, hiliniň ýokarylygy bilen meşhurdyr. Dokma ministrligi pudagy ösdürmekde daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar, şeýle-de dünýä bazarynyň isleglerni kanagatlandyrmak maksady bilen önümleri öndürmekde »»»

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi halkara “Heimtextile-2020” sergisine gatnaşar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi indi bäş ýyl bäri öz önümleri bilen her ýyl geçirilýän “Heimtextile-2020” halkara sergisine gatnaşýar. Soňky iki ýylyň dowamynda bolsa, halkara derejesinde geçirilýän sergileriň ählisine gatnaşmagy ýola goýdy. Bu bolsa pudagyň mundan beýläk-de ösmegine kuwwatly itergi berýär.
Häzirki wagtda toplumyň hünärmenleri »»»