Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Täzelikler

Hormatly Türkmenistanyň ýaşaýjylary we myhmanlary!

Hormatly Türkmenistanyň ýaşaýjylary we myhmanlary!
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky “Altyn asyr” harytşynaslyk merkeziniň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň G.Annaýew köçesiniň 146-njy ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän “Çagalar dünýäsi” we Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Göroglybeg köçesiniň 12-nji jaýynda ýerleşýän dokma önümleriniň täze açylan dükanlarymyza çagyrýarys!
“Altyn asyr” harytşynaslyk merkeziniň salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesiniň 77-nji jaýy,tel: 92-52-31, 92-51-74
Hoş geldiňiz!