Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Täzelikler

Dokma önümleriniň sergisi

Dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli"Türkmen dokmasy-2017"atly dokma önümleriniň halkara sergisi 3-4-nji iýun 2017-nji ýyl.
Biz Siziň gatnaşmagyňyz üçin taýýarlyk görmäge, kömek bermäge, ýardam bermäge taýyn. Gatnaşmak üçin ähli goşmaça soraglar boýunça guramaçylyk komitetine ýüz tutmagyňyzy Sizden haýyş edýäris. Guramaçylyk komitetiniň telefon belgileri: »»»

Hormatly Türkmenistanyň ýaşaýjylary we myhmanlary!

Hormatly Türkmenistanyň ýaşaýjylary we myhmanlary!
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky “Altyn asyr” harytşynaslyk merkeziniň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň G.Annaýew köçesiniň 146-njy ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän “Çagalar dünýäsi” we Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Göroglybeg köçesiniň 12-nji jaýynda ýerleşýän dokma önümleriniň täze açylan dükanlarymyza çagyrýarys!
“Altyn asyr” harytşynaslyk merkeziniň »»»

Hormatly Türkmenistanyň ýaşaýjylary!

Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, ýurdumyzyň zehinli dizaýnerleriniň döwrebap, milli öwüşginli sport egin-eşikleriniň eskizleriniň hödürnamalaryny kabul edýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýolynyň 96-njy jaýy, »»»

Çeper eller

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi

“Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýylynda” Türkmenistanyň Dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli 2017-nji ýylyň iýun aýynyň 3-4-ne geçiriljek “Türkmen Dokmasy-2017” atly dokma önümleriniň halkara sergisi mynasybetli häzirki zaman egin-eşiklerini döretmek boýunça zehinli dizaýnerleriň arasynda “Çeper eller” atly bäsleşigi yglan edýär.

Bäsleşige hemme »»»